Baner

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

-partnerzy biznesowi i klienci-

Administratorem danych osobowych zebranych na podstawie niniejszego formularza (dalej jako „Dane Osobowe”) jest

Gospodarstwo Rolne i Wylęgarnia Drobiu Wiesława Wąsikowska-Lewandowska

z siedzibą w Czarnem, ul. Leśna 8 77-330 Czarne;

NIP 8431142022 REGON 771342485 ,

tel.: (+48) 59 83 32 110

e-mail: biuro@zwdczarne.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH i PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • nawiązywania relacji handlowych/usługowych, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • zawarcia i wykonania umowy handlowej/usługowej, gdy przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej; przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • ściągania należności, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • marketingu usług własnych, gdy przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

ŹRÓDŁA DANYCH

Pani/Pana dane są pozyskiwane:

 • w ramach wykonywania umowy zawartej z Pan/Panem lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje;
 • ze źródeł publicznie dostępnych;
 • bezpośrednio od Pani/Pana w ramach komunikacji w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych oraz z umów zawartych przez Administratora danych osobowych.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej informacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


ZASADY GROMADZENIA DANYCH

Gromadzone i przetwarzane Dane Osobowe obejmują następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres firmy, NIP, Regon),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, e-mail),
 • dane transakcyjne.

PANI/PANA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZETWARZANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY I NIE BĘDĄ PROFILOWANE


PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • - dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane oso­bowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujaw­nione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żąda­nia sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługu­jących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwa­rzania (art. 15 RODO);
 • - do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 • - do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie­prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • - do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów prze­twarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie (art. 17 RODO);
 • - do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwier­dzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wo­bec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • - do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for­macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do­starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • - do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw­nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytu­acją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania da­nych w tych celach (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Przedsiębiorcą kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: biuro@zwdczarne.pl


Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Przedsiębiorcę o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Stowarzyszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).